مربیان شعبه 1 ویژه اقایان

حمید قیصرلی

بدنسازی هیربد 1

مربیان شعبه 2 ویژه بانوان

مربیان شعبه 3ویژه بانوان

مربیان شعبه 4 ویژه بانوان

مربیان شعبه 5 ویژه اقایان

مربیان شعبه 6 ویژه بانوان

مربیان شعبه 7 اقایان

حسین اسدی فخر

مربی بدنسازی هیربد 7

مرتضی آیتی فر

مربی بدنسازی .TRX. کراس فیت هیربد 7

محمد فراهانی

مربی بدنسازی هیربد 7

شاهین جاوید

مربی بدنسازی .TRX. کراس فیت هیربد 7

مربیان شعبه 7 بانوان

مربیان شعبه 8 ویژه بانوان

مربیان شعبه 9 اقایان

مربیان شعبه 9 بانوان

مربیان شعبه 10 ویژه بانوان