۱- ورزش برای تناسب اندام ؛ پیاده روی

۲- ورزش برای تناسب اندام ؛ ورزش زمان بندی شده

۳- ورزش برای تناسب اندام ؛ اسکات

۴- ورزش برای تناسب اندام ؛ حرکت خیز

۵- ورزش برای تناسب اندام ؛ حرکت شنا

۶- ورزش برای تناسب اندام ؛ کرانچ ( متد A )

۷- ورزش برای تناسب اندام ؛ خم شدن و پارو زدن