قهرمانی پرورش اندام جهان امسال هم به تیم ایران تعلق داشت وجناب مرتضی روشن ضمیرکه بااماواگر وکنارگذاشته شدن توسط کمیته فنی پابه این دوره ازمسابقات قدم گذاشته بود بااقتدارقهرمان وزن به اضافه و قهرمان قهرمانان این دوره ازمسابقات شد نتایج تیم ایران دراین دوره تحت تاثیر صادرنشدن ویزا قرارگرفت.