با حضور آقای محسن یزدانی، دکتر ابراهیم نژاد ، دکتر نیکنام و خانم صبا کمالی