دورهمی قهرمانان
دورهمی قهرمانان

 

دورهمی قهرمانان

هیربد ۷ پاسداران با حضور کشتی گیران پیشکسوت ایران و جهان آقایان عباس محمد صادق ،اردشیر پور حکمت و مسعود رحمانی بعد از تمرینی سخت برای حضور در مسابقات پیش کسوتان کشتی جهان در گرجستان