درگذشت مادر استاد بیات

درگذشت مادر استاد بیات  مانیزبه نوبه خود درگذشت آن مرحومه مغفوره راتسلیت عرض نموده وآرزوی آرامش وصبر برای بازماندگان مادراستادبیات پیشکسوت ارزندکشورمینماییم.