نمیدونم شاید روزی صدبار از ته دلت آه بکشی و حسرت چیزایی که دوست داری و تو زندگیت نداری قلبت رو به درد بیاره…
شاید هزاربار تلاش کنی و نشه!
شاید درست وقتی باهزار زحمت تونستی روی پات بایستی ، زندگی محکمتر از دفعه قبل زمین بزنتت جوری که اینبار علاوه بر سر زانوهات ، قلبت هم پر از زخم های عمیق بشه
نمیدونم اصلا شاید انقدر ناامید شده باشی که حتی نتونی قدم اول رو برداری.
شاید..
میفهمم…
تمام این شاید های زندگیت رو میفهمم
اما تو دست از رویاهات برندار…
شاید زندگی سختتر از اینی که هست بشه اما رویاهاتو وسط این سختیا جا نذار!
اصلا بیا یک کاری کنیم
بیا به تعداد سیلی هایی که این زندگی بهمون زده و مطمئنا بازم قراره بزنه ، یک رویا داشته باشیم
که اگه سختیا بیماری باشه تنها درمانش رویا های تو سرته.
تو تا وقتی رویا داری زنده ای!
دست از سر رویاهات برندار هرچی که بود!
اخه تو با رویاهات همه چیزی و بی اونا هیچی..