02188915057
ثبت نام هیربد یک

بدنسازی
۸ جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۲۰جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی

ساعت کار مربیان هیربد یک

آقای کوروش یزدانی ساعت: ۶:۱۵ الی ۱۹:۳۰

آقای حمید قیصرلی ساعت: ۱۳ الی ۲۲

آقای سعید زارع ساعت: ۷ الی ۱۱ —- ۱۷ الی ۲۱

نوشتن دیدگاه

کلاس های مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد رد کردن

X