ثبت نام هیربد یک

بدنسازی
۸ جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۲۰جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه
مربیان کوروش یزدانی،سعید زارع، حمید قیصرلی

کراس فیت
۸ جلسه در ماه
مربی علی شکیب
TRX
۱۲ جلسه در ماه
مربی علی شکیب
کراس فیت+ TRx
۸ جلسه در ماه
مربی علی شکیب
کراس فیت+ TRx
۱۲جلسه در ماه
مربی علی شکیب

ساعت کار مربیان هیربد یک

آقای کوروش یزدانی ساعت: ۶:۱۵ الی ۱۹:۳۰

آقای حمید قیصرلی ساعت: ۱۳ الی ۲۲

آقای سعید زارع ساعت: ۷ الی ۱۱ —- ۱۷ الی ۲۱

نوشتن دیدگاه

X