دیر خوابیدن

دیر خوابیدن بر روند جذب کلسیم بویژه در زنان اثر منفی دارد:

?تیرگی زیر چشم و پوست صورت
?یبوست وخشکی پوست و روده ها
?خستگی درطول روز و بی اشتهایی