جهان پهلوان اردشیر پورحکمت روزانه با تمرین در هیربد 5 و تمرینات فشرده خود رابرای  مسابقات دیگر در عرصه پیشکسوتان اماده  می کند