بوفه هیربد یک با آشپزانی حرفه ای آماده خدمت رسانی به اعضای محترم هیربد میباشند.