برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد۶
پیلاتس
۴ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۸ الی ۹
ساعت ۱۶ الی ۱۷
مربی : خانم ماریا جووری
پیلاتس
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۸ الی ۹
ساعت ۱۶ الی ۱۷
مربی : خانم ماریا جووری
پیلاتس
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۸ الی ۹
ساعت ۱۶ الی ۱۷
مربی : خانم ماریا جووری
ایروفیت
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۷ الی ۱۸ مربی خانم پریسا دانش
ایروفیت
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۷ الی ۱۸ مربی خانم پریسا دانش
بادی پامپ
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۸ الی ۱۹ مربی خانم پریسا دانش
بادی پامپ
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۸ الی ۱۹ مربی خانم پریسا دانش
TRX
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۷ الی ۸ مربی خانم عنایتی
ساعت ۹ الی ۱۰ مربی خانم جووری
ساعت ۱۹ الی ۲۰ مربی خانم جووری
 
TRX
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۶الی ۱۷ مربی خانم باقری
ساعت ۱۸الی ۱۹ مربی خانم باقری
ساعت ۱۹الی ۲۰ مربی خانم باقری
 
TRX
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۷ الی ۸ مربی خانم عنایتی
ساعت ۹ الی ۱۰ مربی خانم جووری
ساعت ۱۹ الی ۲۰ مربی خانم جووری
 
TRX
۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۶الی ۱۷ مربی خانم باقری
ساعت ۱۸الی ۱۹ مربی خانم باقری
ساعت ۱۹الی ۲۰ مربی خانم باقری
 
کراس فیت
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۷الی۱۸ مربی خانم مژگان باقری
کراس فیت
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۷الی۱۸ مربی خانم مژگان باقری
بدنسازی
۴ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۲۱ مربیان:
خانمها جووری- آقارخ- تیموری
نوری-باقری- گل نویریان
بدنسازی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۲۱ مربیان:
خانمها جووری- آقارخ- تیموری
نوری-باقری- گل نویریان
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۲۱ مربیان:
خانمها جووری- آقارخ- تیموری
نوری-باقری- گل نویریان
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۲۱ مربیان:
خانمها جووری- آقارخ- تیموری
نوری-باقری- گل نویریان
بدنسازی
۲۰ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۲۱ مربیان:
خانمها جووری- آقارخ- تیموری
نوری-باقری- گل نویریان
بدنسازی
۲۴ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۲۱ مربیان:
خانمها جووری- آقارخ- تیموری
نوری-باقری- گل نویریان

 

نوشتن دیدگاه

X