برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۹

بدنسازی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۲۰جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی

ایروفیت
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم اصلاحی
ایروفیت
۱۲ جلسه در ماه
ساعت۱۱ الی ۱۲
مربی خانم اصلاحی
ایروفیت
۴ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی

TRX
۴ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم قاضی
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم یوسفی
 
TRX
۸ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم قاضی
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم یوسفی
 
TRX
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم قاضی
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم یوسفی
 

Pricing table does not exist. Please check your shortcode.

سوپر ایروفیت
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۸ الی ۹
ساعت ۹ الی ۱۰
مربی خانم گودرزی
سوپر ایروفیت
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۸ الی ۹
ساعت ۹ الی ۱۰
مربی خانم گودرزی

بدنسازی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۲۰جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۴جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴

اسپینینگ
۸جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم قاضی
اسپینینگ (زوج)
۸جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم قاضی
اسپینینگ (زوج)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم قاضی
اسپینینگ(فرد)
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی
اسپینینگ(فرد)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی

TRX
۱۲ جلسه در ماه
TRX و کراس فیت
۱۲ جلسه در ماه

 

نوشتن دیدگاه

X