02188915057
برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۹

بدنسازی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۲۰جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه
ساعت ۱۴ الی ۲۳
مربی آقایان محمد غریبی_کیانی -غلامرضایی

ایروبیک فرد
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم اصلاحی
ایروبیک فرد
۱۲ جلسه در ماه
ساعت۱۱ الی ۱۲
مربی خانم اصلاحی
ایروبیک پیشرفته زوج
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی
ایروبیک پیشرفته زوج
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی

TRX
۸ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم قاضی
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم یوسفی
 
TRX
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم قاضی
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم یوسفی
 

هیربد ۹ (بانوان) شکم پهلو
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۸ الی ۹
 
 
هیربد ۹ (بانوان) شکم پهلو
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۸ الی ۹
 
 
هیربد ۹ (بانوان) شکم پهلو
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۰ الی ۱۱
 
 
هیربد ۹ (بانوان) شکم پهلو
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۰ الی ۱۱
 
 

سوپر ایروفیت
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۸ الی ۹
ساعت ۹ الی ۱۰
مربی خانم گودرزی
سوپر ایروفیت
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۸ الی ۹
ساعت ۹ الی ۱۰
مربی خانم گودرزی

بدنسازی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۲۰جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه
ساعت ۶ الی ۱۴

اسپینینگ (زوج)
۸جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم قاضی
اسپینینگ (زوج)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم قاضی
اسپینینگ(فرد)
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی
اسپینینگ(فرد)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم یوسفی

 

نوشتن دیدگاه

کلاس های مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد رد کردن

X