برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۸

 

پیلاتس
۴ جلسه در ماه
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم بافنده
ساعت ۸الی۹
ساعت۹ الی۱۰
ساعت ۱۰ الی۱۱
مربی خانم روزبهانی
 
پیلاتس
۸ جلسه در ماه
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم بافنده
ساعت ۸الی۹
ساعت۹ الی۱۰
ساعت ۱۰ الی۱۱
مربی خانم روزبهانی
 
پیلاتس
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم بافنده
ساعت ۸الی۹
ساعت۹ الی۱۰
ساعت ۱۰ الی۱۱
مربی خانم روزبهانی
 
پیلاتس موضعی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸
ساعت ۱۸ الی۱۹
مربی کنشلو
 
 
 
پیلاتس موضعی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸
ساعت ۱۸ الی۱۹
مربی کنشلو
 
 
 
پیلاتس موضعی
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸
ساعت ۱۸ الی۱۹
مربی کنشلو
 
 
 
پیلاتس
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم مریم روزبهانی
پیلاتس موضعی
۸ جلسه در ماه
ساعت۱۹الی ۲۰
مربی راحله کنشلو
پیلاتس
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم مریم روزبهانی
ایروبیک
۴جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم کیانی
 
ایروبیک
۸ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم کیانی
 
ایروبیک
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۸ الی ۹
مربی خانم کیانی
 
ایروبیک موضعی
۴ جلسه در ماه
ساعت ۱۷الی ۱۸
ساعت ۱۸الی ۱۹
مربی خانم زرمخی
ایروبیک موضعی
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۷الی ۱۸
ساعت ۱۸الی ۱۹
مربی خانم زرمخی
ایروبیک موضعی
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۱۷الی ۱۸
ساعت ۱۸الی ۱۹
مربی خانم زرمخی
ایروبیک
۴ جلسه در ماه
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم ابراهیمی
ساعت۱۰ الی ۱۱
مربی خانم کیانی
 
 
 
ایروبیک
۸ جلسه در ماه
ساعت۱۶الی۱۷
ساعت ۱۷الی ۱۸
ساعت ۱۸ الی ۱۹
مربی خانم زرمخی
 
 
 
ایروبیک
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم ابراهیمی
ساعت۱۰ الی ۱۱
مربی خانم کیانی
 
 
 
یوگا
۸ جلسه در ماه
ساعت۱۰ الی ۱۱:۳۰
ساعت۱۲ الی ۱۳:۳۰
مربی خانم حسین زاده
یوگا (زوج)
۸ جلسه در ماه
ساعت۱۰ الی ۱۱:۳۰
ساعت۱۲ الی ۱۳:۳۰
مربی خانم حسین زاده
یوگا(زوج)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت۱۰ الی ۱۱:۳۰
ساعت۱۲ الی ۱۳:۳۰
مربی خانم حسین زاده
یوگا(فرد)
۸ جلسه در ماه
ساعت ۷ الی ۸
مربی خانم بافنده
 
TRX
۴جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸
مربی خانم عباسیان
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم روزبهانی
TRX زوج
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸
مربی خانم عباسیان
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم روزبهانی
TRX زوج
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸
مربی خانم عباسیان
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم روزبهانی
TRX فرد
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم روزبهانی
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم فضلی
 
TRX فرد
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم روزبهانی
 
 
 
اسپینینگ
۴ جلسه در ماه
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۹الی ۲۰
مربی خانم علوی
 
اسپینینگ
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۹الی ۲۰
مربی خانم علوی
 
اسپینینگ
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۹الی ۲۰
مربی خانم علوی
 
اسپینینگ
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم کیانی
ساعت ۱۷ الی۱۸
مربی خانم علوی
اسپینینگ
۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۶:۴۵ الی ۷:۴۵
مربی خانم کیانی
 
 
زومبا
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۵ الی ۱۶
مربی خانم نظری
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم عباسیان
زومبا
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۷ الی ۱۸
ساعت ۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نظری
 
زومبا
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۱۵ الی ۱۶
مربی خانم نظری
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم عباسیان

 

نوشتن دیدگاه

X