برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۴
Pricing table does not exist. Please check your shortcode.
بدنسازی (بانوان)
۴ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۸ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۱۶ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۲۰جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۲۴جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
TRX
۸ جلسه در ماه
TRX
۱۲ جلسه در ماه

نوشتن دیدگاه

X