02188915057
برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۴
هیربد ۴ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۱ الی ۲۰ مربی خانم حاجی اسدالله
ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰ مربی خانم بشر دوست
ساعت ۱۷ الی ۲۰ مربی خانم رضا خانی
ساعت ۹ الی ۱۵ مربی خانم بیگ زاده
هیربد ۴ (بانوان)
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۱ الی ۲۰ مربی خانم حاجی اسدالله
ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰ مربی خانم بشر دوست
ساعت ۱۷ الی ۲۰ مربی خانم رضا خانی
ساعت ۹ الی ۱۵ مربی خانم بیگ زاده
هیربد ۴ (بانوان)
۱۶ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۱ الی ۲۰ مربی خانم حاجی اسدالله
ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰ مربی خانم بشر دوست
ساعت ۱۷ الی ۲۰ مربی خانم رضا خانی
ساعت ۹ الی ۱۵ مربی خانم بیگ زاده
هیربد ۴ (بانوان)
۲۰جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۱ الی ۲۰ مربی خانم حاجی اسدالله
ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰ مربی خانم بشر دوست
ساعت ۱۷ الی ۲۰ مربی خانم رضا خانی
ساعت ۹ الی ۱۵ مربی خانم بیگ زاده
هیربد ۴ (بانوان)
۲۴جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۱ الی ۲۰ مربی خانم حاجی اسدالله
ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰ مربی خانم بشر دوست
ساعت ۱۷ الی ۲۰ مربی خانم رضا خانی
ساعت ۹ الی ۱۵ مربی خانم بیگ زاده
بدنسازی (بانوان)
۸ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۱۶ جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۲۰جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 
بدنسازی (بانوان)
۲۴جلسه در ماه
ساعت کار ۶ الی ۲۱
مربی خانم حاجی اسدالله
مربی خانم بشر دوست
مربی خانم رضا خانی
مربی خانم کاسباریان
 

نوشتن دیدگاه

کلاس های مجموعه باشگاه های زنجیره ای هیربد رد کردن

X