برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۳

پیلاتس
۴جلسه در ماه
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
مربی : مرادی
 
پیلاتس
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
مربی : مرادی
 
پیلاتس
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۳۰
مربی : مرادی
 
پیلاتس
۸جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۹ الی ۱۰
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی: خانم مرادی
پیلاتس
۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی: خانم مرادی
 

TRX
۴ جلسه در ماه
ساعت۷ الی ۸ خانم عزیزی
ساعت ۱۰ الی ۱۱ خانم عزیزی
ساعت ۱۱الی ۱۲ خانم مبارکی
ساعت ۱۲ الی ۱۳ خانم مبارکی
ساعت ۱۶ الی ۱۷ خانم مبارکی
ساعت ۱۷ الی ۱۸ خانم قاضی
ساعت ۱۸ الی ۱۹ خانم قاضی
ساعت ۱۹ الی ۲۰ خانم قاضی
TRX
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۷ الی ۸ خانم عزیزی
ساعت ۱۰ الی ۱۱ خانم عزیزی
ساعت ۱۱الی ۱۲ خانم مبارکی
ساعت ۱۲ الی ۱۳ خانم مبارکی
ساعت ۱۶ الی ۱۷ خانم مبارکی
ساعت ۱۷ الی ۱۸ خانم قاضی
ساعت ۱۸ الی ۱۹ خانم قاضی
ساعت ۱۹ الی ۲۰ خانم قاضی
TRX
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۷ الی ۸ خانم عزیزی
ساعت ۱۰ الی ۱۱ خانم عزیزی
ساعت ۱۱الی ۱۲ خانم مبارکی
ساعت ۱۲ الی ۱۳ خانم مبارکی
ساعت ۱۶ الی ۱۷ خانم مبارکی
ساعت ۱۷ الی ۱۸ خانم قاضی
ساعت ۱۸ الی ۱۹ خانم قاضی
ساعت ۱۹ الی ۲۰ خانم قاضی
TRX
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۱ الی ۱۲ خانم محمودی
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ خانم طالبی
ساعت۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰ خانم طوسی زاده
ساعت۱۹ الی ۲۰ خانم طوسی زاده
 
 
 
 
TRX
۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۱ الی ۱۲ خانم محمودی
ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ خانم طالبی
 
 
 
 
 
 

موضعی شکم پهلو
۴ جلسه در ماه
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم محمودی
موضعی شکم پهلو
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم محمودی
موضعی شکم پهلو
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم محمودی
موضعی شکم پهلو
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
مربی خانم محمودی
موضعی شکم پهلو
۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰
مربی خانم محمودی

زومبا
۴ جلسه در ماه
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی خانم مبارکی
زومبا
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی خانم مبارکی
زومبا
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی خانم مبارکی

بادی پامپ
۴ جلسه در ماه
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی خانم ساداتی
 
بادی پامپ
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی خانم ساداتی
 
بادی پامپ
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
مربی خانم ساداتی
 

یوگا
۴ جلسه در ماه
ساعت ۹ الی ۱۰ ( شنبه) (چهارشنبه)
مربی خانم روزبهانی
یوگا
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۹ الی ۱۰ ( شنبه) (چهارشنبه)
مربی خانم روزبهانی
ساعت ۹ الی ۱۰ ( شنبه) (چهارشنبه)
مربی خانم روزبهانی
کراس فیت
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم مرادی
کراس فیت
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم مرادی

ایروبیک موزون
۴ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۴ الی ۱۵(یکشنبه)
ساعت۱۵ الی ۱۶ (پنج شنبه)
مربی خانم ساداتی
ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ کودکان (پنج شنبه)
مربی خانم مبارکی
ایروبیک موزون
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۴ الی ۱۵(یکشنبه)
ساعت۱۵ الی ۱۶ (پنج شنبه)
مربی خانم ساداتی
ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰ کودکان (پنج شنبه)
مربی خانم مبارکی

بدنسازی
۸جلسه در ماه (بانوان)
مربی خانم بیاری
بدنسازی
۱۲جلسه در ماه (بانوان)
مربی خانم بیاری
بدنسازی
۱۶جلسه در ماه (بانوان)
مربی خانم بیاری
بدنسازی
۲۴جلسه در ماه(بانوان)
مربی خانم بیاری

بدنسازی (آقایان)
۱۲ جلسه در ماه
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰
مربی آقای کوشکستانی
بدنسازی (آقایان)
۲۴ جلسه در ماه
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰
مربی آقای کوشکستانی

TRX(آقایان)
۸جلسه در ماه
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰
مربی آقای کوشکستانی
TRX(آقایان)
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰
مربی آقای کوشکستانی

CX (آقایان)
۸جلسه در ماه
ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰
مربی آقای کوشکستانی
CX (آقایان)
۱۲جلسه در ماه
ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۳۰
مربی آقای کوشکستانی

نوشتن دیدگاه

X