برنامه کلاس ها و قیمت ها هیربد ۱۰
TRX
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۷ الی ۸
ساعت ۸ الی ۹
ساعت ۹ الی ۱۰
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم مقدم نیا
ساعت۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
ساعت۱۹ الی۲۰
مربی خانم حسامی
 
 
TRX
۱۲ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۷ الی ۸
ساعت ۸ الی ۹
ساعت ۹ الی ۱۰
ساعت ۱۱ الی ۱۲
مربی خانم مقدم نیا
ساعت۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
ساعت۱۹ الی۲۰
مربی خانم حسامی
 
 
TRX
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
 
ساعت۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
ساعت۱۹ الی۲۰
مربی خانم حسامی
 
 
 
 
 
 
TRX
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
ساعت۱۹ الی۲۰
مربی خانم حسامی
 
 
 
 
 
 
 
TRX
۴ جلسه در ماه
 
ساعت۱۶ الی ۱۷
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
ساعت۱۹ الی۲۰
مربی خانم حسامی
 
 
 
 
 
 
اسپینینگ
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی۱۹
ساعت۱۹ الی ۲۰
مربی خانم کرمی
 
اسپینینگ
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی۱۹
ساعت۱۹ الی ۲۰
مربی خانم کرمی
 
اسپینینگ
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی۱۹
ساعت۱۹ الی ۲۰
مربی خانم کرمی
 
Pricing table does not exist. Please check your shortcode. Pricing table does not exist. Please check your shortcode.
ایروفیت
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۵ الی ۱۶
ساعت۱۶ الی۱۷
مربی خانم نقاش
ایروفیت
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۵ الی ۱۶
ساعت۱۶ الی۱۷
مربی خانم نقاش
ایروفیت و شکم پهلو
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نقاش
ایروفیت و شکم پهلو
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
ساعت۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نقاش
بادی فیت و شکم پهلو
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم نقاش
بادی فیت و شکم پهلو
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم نقاش
پیلاتس
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
اعت ۷ الی ۸
ساعت ۸الی ۹
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت۷۱۹ الی۲۰
مربی نیلوفر کریم پور
پیلاتس
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۶ الی ۱۷
۱۹ الی۲۰
مربی نیلوفر کریم پور
 
 
پیلاتس
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۹ الی۲۰
مربی نیلوفر کریم پور
 
 
 
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۹ الی۲۰
مربی نیلوفر کریم پور
 
 
 
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۷ الی ۸
۸ الی ۹
مربی خانم راحله کنشلو
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۷ الی ۸
۸ الی ۹
مربی خانم راحله کنشلو
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۷ الی ۸
۱۱ الی ۱۰
مربی خانم راحله کنشلو
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۷ الی ۸
۱۱ الی ۱۰
مربی خانم راحله کنشلو
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نیلوفر کریم پور
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نیلوفر کریم پور
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نیلوفر کریم پور
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲ جلسه در ماه(روزهای فرد)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۹
مربی خانم نیلوفر کریم پور
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۱
مربی خانم شیرین بافنده
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم امیلی یگانه
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۹ الی ۲۰
مربی خانم امیلی یگانه
هیربد ۱۰ (بانوان)
۸ جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۹
مربی خانم امیلی یگانه
هیربد ۱۰ (بانوان)
۱۲جلسه در ماه(روزهای زوج)
ساعت ۱۷ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۹
مربی خانم امیلی یگانه

نوشتن دیدگاه

X